طیف سنج کربن سولفور (CHN-SO)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer) دستگاههای طیف سنجی مادون قرمز براساس کاربرد در صنعت و ترکیبات مولکولی هدف در سه ناحیه : MId-IR / Near-IR / Far-IR تعریف…
بیش تر بخوانید
کروماتوگرافی مایع (LC)

کروماتوگرافی مایع (LC)

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات…
بیش تر بخوانید
اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی، تجهیزات اسپکتروفتومتر UV-Vis یا طیف سنجی مرئی- فرابنفش است که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی و کیفی و همچون اسپکتروسکوپی جذب…
بیش تر بخوانید
فهرست
Help-Desk